Medezeggenschapsraad:


Een school is meer dan alleen een plek waar leerlingen onderwijs krijgen. Het is bijna een soort leefgemeenschap waar genomen beslissingen direct of indirect invloed hebben op leraren, leerlingen en hun ouders.
 
Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is voor belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad. Bij CBS de Akker bestaat het bestuur alleen uit de directeur.

 

Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht. Per 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap Scholen (de WMS) van kracht. In deze wet staat precies omschreven wat de taken en de functie van de medezeggenschapsraad is. In de medezeggenschapsraad zijn zowel schoolpersoneelsleden als ouders vertegenwoordigd. De verdeling tussen ouders en schoolpersoneel is fifty-fifty. Hoewel scholen soms ook andere raden hebben, is de medezeggenschapsraad het enige orgaan met wettelijke bevoegdheden.

 

Bevoegdheden
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden. Bij instemmingsrecht kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Maar wanneer is welk bevoegdheid van toepassing? Het schoolbestuur heeft bij zeven categorieën instemming nodig van de gehele medezeggenschapsraad. Het gaat dan om onderwerpen als:
-           verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school
-           vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan of het leerplan;
-           vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;
-           vaststelling of wijziging van het schoolreglement.

 

Adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad bij achttien categorieën van beslissingen die het bestuur wil nemen. Daarbij gaat het om onderwerpen als:
-           verandering van de grondslag van de school
(bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs);
-           wijziging van het lesrooster;
-           fusie met een andere school;
-           het beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
-           regeling van de vakantie.
 
 
De medezeggenschapsraad bepaalt haar eigen agenda en als ze dat willen kunnen ze ongevraagd een voorstel doen aan het bestuurvan de school. Daarnaast vraagt het bestuur over een aantal punten altijd het advies van de medezeggenschapsraad. In het eigen overleg neemt dan de MR een beslissing die vervolgens wordt terug gemeld aan het bestuur.
De medezeggenschapsraad moet ervoor zorgen dat iedereen binnen school op de hoogte is van de activiteiten van de MR. Dit doen ze via de schoolkrant, schoolgids, website en het Pakkertje. Daarnaast is iedereen welkom om de vergadering bij te wonen en zijn de notulen openbaar voor iedereen.

 

MR- leden van cbs 'De Akker' zijn:
Namens het team:                                                    namens de ouders:
Evelien Rotmensen                                                   Leo Hulter (voorzitter)
Annelien Gerholt-Eshuis                                        
  Mirjan Heimeriks      
Tineke Wolbink                                                          Herman Nijeboer


U kunt de MR ook mailen op het volgende adres: mr@akkergramsbergen.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________

Jaarverslag van de MR Schooljaar 2015/2016

Beste ouders,
Hierbij het verslag van de MR over de werkzaamheden die de MR afgelopen schooljaar voor u, de leerlingen en de school heeft verricht.

Terugblik schooljaar 2015/2016
Dit schooljaar 2015/2016 heeft de MR naast zijn reguliere vergaderingen ook altijd vergadert met OKG. Deze samenwerking is heel plezierig verlopen als het gaat over de activiteiten zoals pleinvegen, ophalen van oud papier ed. En dit wordt op correcte wijze door de OKG gecoördineerd. 
Zoals we in het vorige schooljaar al gestart waren met Snappet is er dit jaar in een aantal groepen Snappet ingevoerd, dit is een tablet waar les opdrachten op gedaan worden zoals taal en rekenen. Er is eerst goed getest door leerlingen en leerkrachten. Door de positieve resultaten wordt deze manier van lesgeven doorgevoerd in de groepen 5 t/m 8.

Schoolinspectie
De inspecteur van onderwijs heeft de Akker bezocht. Ze was onder de indruk van de sfeer op de school. De misse: De Akker, een vruchtbare bodem om te groeien en te bloeien, zag ze terug in elke vezel van de school. Een groot compliment waar we blij mee zijn. Van de 8 onderzochte items hadden we 5 keer een voldoende en 3 keer een goed.

Vertrek Juf Wendy, Meester Arvid, Juf Hermien en Juf Marianne
Dit jaar gaan er helaas 4 geweldige personen/leerkrachten de Akker verlaten. Namens de MR wensen wij hun veel succes met hun nieuwe uitdaging.
De vruchtbare bodem om op te bloeien en groeien daar wordt, door medewerking van het personeel van cbs de Akker, hard aan gewerkt.

MR wat wordt er besproken?
Om u een kleine impressie te geven wat er zoal in de vergaderingen wordt besproken, hier een aantal zaken zoals: de verkeers situatie rondom school, brandbeveiliging, continurooster, stand van zaken tav nieuwe lesmaterialen, en nog veel meer zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid en continuïteit van de leerlingen. Op onze website www.akkergramsbergen.nl kunt u korte verslagen lezen over de vergaderingen van de MR.

Nieuwe leden
Ieder jaar wisselen er weer leden. Dit jaar zal Leo Hulter het voorzitterschap overnemen van Carla Braker en Mirjan Heimeriks start dit jaar als nieuw lid. Vanuit de personeels geleding wordt Wendy Bleker vervangen door Tineke Wolbink en Annelien Gerholt blijft nog een extra jaar. Wij hebben met veel plezier samengewerkt en willen wij allen bedanken voor hun inzet en tijd in de MR.
Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de MR en lijkt het u interessant iets meer te weten te komen over school? Meldt u zich dan aan via mr@akkergramsbergen.nl.

Namens de MR wensen wij iedereen een plezierige en zonnige vakantie toe!

Leo Hulter
Annelien Gerholt
Herman Nijeboer
Wendy Bleker
Evelien Rotmensen
Carla Braker

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------