De OKG  telt 5 ouders, waarvan per commissie 1 ouder vertegenwoordigd is.   
Het gaat om de volgende commissies :
 

 
Per schooljaar wordt er 5 x  vergaderd en de zittingsduur in de OKG is 3 jaar, dit betekend dat elk jaar één à twee ouders worden vervangen. 

Eindverslag schooljaar 2015-2016:

Het einde van dit schooljaar is weer inzicht. In deze periode word de balans van afgelopen schooljaar weer opgemaakt.
De voorbereidingen voor het komende schooljaar worden weer genomen. Zo zijn er weer diverse vrijwilligers gevonden voor diverse functies. 
Zonder deze vrijwilligers zouden veel activiteiten ( en de daarbij behorende opbrengsten) niet kunnen plaatsvinden.
Er worden voorbereidingen genomen om de houten speeltoestellen op het schoolplein (deels) te vervangen, dit is een van de voorbeelden waarbij we als OKG betrokken zijn, tevens zijn we betrokken bij de verkeersveiligheid rond de school - het ophalen van oud papier en de activiteiten vanuit de ouderwerkgroep. 

Wij wensen de leerlingen van groep 8 veel succes met hun vervolg opleiding.

Iedereen een prettige vakantie toegewenst, en hopelijk tot volgend schooljaar.

Met vriendelijke groet,

namens de OKG

Gerwin Stoeten


 

OUDERKLANKBORDGROEP

 
Nu Chrono per 1 januari 2012 een stichting is geworden en dus geen leden telt, houden de schoolcommissies op te bestaan.
Chrono vindt de ouderbetrokkenheid van eminent belang en heeft nu in haar beleid staan dat elke Chronoschool een ouderklankbordgroep samenstelt.
De doelstelling van de klankbordgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijk belang is de ontwikkeling van de leerlingen.
 
Onze school vond en vindt de ouderbetrokkenheid erg belangrijk. De schoolcommissie heeft deze taak steeds met verve uitgevoerd. In de schoolcommissie, bestaande uit 5 ouders, hadden vertegenwoordigers zitting uit de ouderwerkgroep, het oud papier, de verkeerscommissie, de schoolpleincommissie en telt een voorzitter.
Daar uit alle commissies een ouder vertegenwoordigd is, is besloten deze opzet te continueren en de schoolcommissie voort te laten bestaan als ouderklankbordgroep.
 
Leden van de ouderklankbordgroep zijn:
Gerwin Stoeten:                                voorzitter ouderklankbordgroep
Daniëlle Hulter-
Daleman:                vertegenwoordiger verkeerscommissie
Dianne Jurjens-Withaar:                  vertegenwoordiger ouderwerkgroep
Victor Lamberink :                            vertegenwoordiger schoolpleincommissie
Anita Ramaker-Wilpshaar:               vertegenwoordiger oud papier
 
Kaderstelling:
 
* de ouderklankbordgroep komt minimaal 3 x per jaar bijeen; op onze school is dat 5x
 
*  de schooldirecteur woont de bijeenkomsten bij en heeft een uitdrukkelijke verantwoordelijkheid in deze voor wat betreft het stimuleren en ondersteunen van deze bijeenkomsten
 
* de besprekingen hebben een informeel karakter
 
*
gesprekspunten zijn zeer divers van de ontwikkelingen op schoolniveau tot beleid van de school
 
* de ouderklankbordgroep functioneert tevens als klankbord voor de directeur en brengt
 
 geluiden/ opmerkingen uit de directe omgeving binnen de school.
 
Het gezamenlijk belang is de ontwikkeling van de leerlingen, zoals in de doelstelling is verwoord. 
 
Wilt u verdere informatie over het werk van de ouderklankbordgroep, neem dan gerust contact op met één van leden van deze ouderklankbordgroep